Algemene voorwaarden

ART. 1. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie met ons cliënteel en primeren op om het even welke voorwaarde ons zonder ons uitdrukkelijk akkoord opgelegd. Dit uiteraard tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

ART. 2. Elke klacht betreffende de kwaliteit, de tijdigheid of de conformiteit van de door ons uitgevoerde prestaties of leveringen dienen ons op straffe van verval gemeld binnen de 48 uur na ontdekking. Bemerkingen omtrent onze facturen binnen de 48 uur na ontvangst.

ART. 3. Leverings- of uitvoeringstermijnen worden enkel indicatief opgegeven. Ze zijn niet bindend en miskenning ervan kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding in welke vorm dan ook.

ART. 4. Onze facturen zijn principieel contant betaalbaar. In geval van wanbetaling wordt rechtswege moratoire rente verschuldigd welke conventioneel wordt bepaald op 10%/jaar alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de te laat betaalde som.

ART. 5. Indien voertuigen ter herstelling worden aangeboden kan NV DIRIX DF retentierecht uitoefenen tot integrale betaling van de geleverde prestaties en eventuele vervallen aankleven en kosten is uitgevoerd.

ART. 6. Worden voertuigen niet tijdig afgehaald of dringt zich een retentierecht op, dient de eigenaar van het betrokken voertuig een standgeld te betalen van € 3/aangevatte dag voor motorfietsen, € 5/aangevatte dag voor gewone voertuigen, € 15/dag voor speciale voertuigen zoals ambulances, brandweerwagens… en € 25/aangevatte dag voor vrachtwagens en bussen (+2,5 ton). NV DIRIX draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor deze voertuigen.

ART. 7. De door NV DIRIX DF opgegeven termijnen zijn slechts indicatie en binden ons niet. Overschrijding van de termijn kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

ART. 8. Deelbetalingen worden behandeld conf. Art. 1254 ev. van het BW.

ART. 9. Het verzenden van rekeninguittreksels geldt enkel als kennisgeving van de op dat ogenblik nog openstaande en vervallen hoofdsommen en doet geen afbreuk aan tot dan van rechtswege vervallen aankleven en kosten.

ART. 10. Garantie wordt niet vermoed maar moet uitdrukkelijk overeengekomen zijn.

ART. 11. Zo er gebreken of onvolkomenheden zouden vastgesteld worden bij leveringen of herstellingen door de NV DIRIX uitgevoerd kan de benadeelde partij enkel herstel in natura eisen (indien mogelijk) en kan de NV DIRIX nooit tot meer worden aangesproken dan 50% van de waarde van de herstelling of levering.

ART. 12. Vervangwagens worden – tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen – verhuurd onder de op dat ogenblik gangbare tarieven en voorwaarden of zit vervat in het uurloon. Zij dienen binnen de 48 uur en op eerste verzoek terugbezorgd te worden. Bij gebreke daaraan vervalt een forfaitaire dervingsvergoeding van € 100/aangevatte dag.

ART. 13. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het Ger. Arr. Hasselt bevoegd om te oordelen volgens het Belgische Recht.